image

Projekty europejskie realizowane przez IBPM S.A.

„Opracowanie prototypu algorytmu do zarządzania podobieństwami między klasami obiektów na podstawie ontologii językowej” (Projekt RMPA.01.02.00 – 14 – 7492/16 – 01)

Projekt jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”. Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest dostarczenie prototypu mechanizmu pozwalającego na automatyczne pobieranie danych, zapisywanie i aktualizację tych danych w obiektowej bazie danych bez potrzeby ręcznego definiowania klas obiektów ale poprzez odkrywanie i klasyfikację właściwości (atrybutów) obiektów za pomocą ontologii językowej. W ramach projektu zostaną zrealizowane prace rozwojowe, wykonane prze jednostkę naukową posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorią naukową co najmniej B.

Planowane efekty:
Zakres w/w projektu obejmuje opracowanie koncepcji rozwiązania, weryfikację wykonalności wybranego rozwiązania oraz stworzenie prototypu implementującego wybrane rozwiązanie, tj. analizatora i klasyfikatora. W wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto w ramach współpracy z jednostką naukową, od której zostanie dokonany zakup przedmiotu projektu zostanie osiągnięty cel jakim jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Prototyp będzie projektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Docelowym odbiorcą rozwiązania są wszyscy obecni klienci jak i nowi potencjalni klienci Beneficjenta. Mechanizm, po jego komercjalizacji, pozwoli na tańsze i szybsze niż obecnie dostarczenie zaawansowanych produktów i usług dla klientów. Umożliwi zatem na dostarczenie rozwiązań biznesowych w krótszym czasie a jednocześnie udostępniających większą użyteczność.

Całkowita wartość projektu:
250 000 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:
200 000, 000 PLN – 80% wkład UE.

„Opracowanie prototypu generatora wizualnego interfejsu użytkownika za pomocą sieci semantycznej” (Projekt RMPA.01.02.00 – 14 – 7410/16 – 00)

Projekt jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”. Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest dostarczenie prototypu mechanizmu pozwalającego na automatyczne generowanie formularzy aplikacji BPM możliwych do użycia w przeglądarce internetowej oraz w aktywnych aplikacjach mobilnych na podstawie definicji obiektów biznesowych, ontologii atrybutów (sieci powiązań znaczeniowych między atrybutami obiektów) oraz jedynie konfiguracji nie wymagającej programowania. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię A+A albo B.

Planowane efekty:
Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Beneficjenta. Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji rozwiązania, weryfikację wykonalności wybranego rozwiązania oraz stworzenie prototypu implementującego wybrane rozwiązanie. W wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. W wyniku współpracy z jednostką naukową, od której zostanie dokonany zakup przedmiotu projektu zostanie osiągnięty cel jakim jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Prototyp będzie projektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego planowania. Docelowym odbiorcą rozwiązania są wszyscy obecni klienci jak i nowi potencjalni klienci Beneficjenta. Mechanizm, po jego komercjalizacji, pozwoli na tańsze i szybsze niż obecnie dostarczenie zaawansowanych produktów i usług dla klientów. Umożliwi zatem na dostarczenie rozwiązań biznesowych w krótszym czasie a jednocześnie udostępniających większą użyteczność.

Całkowita wartość projektu:
250 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:
200 000, 000 PLN – 80% wkład UE.