Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 3

Warszawa, 12.12.2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (zapytanie na opracowanie algorytmów w ramach projektu pn. M.Cognition).

IBPM S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 6/164 (00-571 Warszawa) zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, który zaoferował wykonanie Zamówienia za cenę brutto: 950 598,85 zł (772 844,60 zł netto).

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego oraz była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Cena netto Termin płatności Przyznana liczba punktów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź 772 844,60 PLN 30 dni 100 pkt.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie wykluczono wykonawców z postępowania.

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono ofert Wykonawców.

News

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 3

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 2

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych polegających na opracowaniu prototypu aplikacji w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 1

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more