Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 2

Warszawa, 12.12.2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych polegających na opracowaniu prototypu aplikacji w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
IBPM IBPM S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 6/164 (00-571Warszawa) zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Politechnika Gdańska-CI TASK ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, który zaoferował wykonanie Zamówienia za cenę brutto: 650 000,00 zł (528 455,28 zł netto).

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego oraz w wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert otrzymała największą liczbę punktów tj. 94,67 pkt.

2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Cena netto Termin płatności Przyznana liczba punktów
Politechnika Gdańska-CI TASK
ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk 528 455,28 PLN 14 dni 94,67 pkt.
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 830 000,00 PLN 30 dni 67,30 pkt.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie wykluczono wykonawców z postępowania.

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono ofert Wykonawców.

News

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 3

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 2

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych polegających na opracowaniu prototypu aplikacji w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 1

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more